Ανακοινώσεις - Νέα

Προκήρυξη διαγωνισμού για την εισαγωγή σπουδαστών στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Γ΄1206/30.07.2020, ΑΔΑ: ΨΥΥΣΩ-ΙΛΙ, η με αριθμ. 32003/21.07.2020 κοινή απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης και των Υφυπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων, με τη  οποία προκηρύχθηκε διαγωνισμός για την εισαγωγή εκατόν ενενήντα δύο (192) σπουδαστών στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών.  

// Επισυνάπτεται το ΦΕΚ Γ΄1206/30.07.2020   

Log in