Ανακοινώσεις - Νέα

Δημοσιέυτηκε ο Ν. 4745/2020 (ΦΕΚ Α΄ 214 / 06.11.2020) για την επιτάχυνση εκδίκασης εκκρεμών υποθέσεων για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά, με αλλαγές σε Κώδικα Δικηγόρων, Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας κ.α.

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ A’ 214/06.11.2020) ο Ν. 4745/2020 "Ρυθμίσεις για την επιτάχυνση της εκδίκασης εκκρεμών υποθέσεων του ν. 3869/2010, σύμφωνα με τις επιταγές της παρ. 1 του άρθρου 6 της Ε.Σ.Δ.Α., ως προς την εύλογη διάρκεια της πολιτικής δίκης, τροποποιήσεις του Κώδικα Δικηγόρων και άλλες διατάξεις".

Mε τη νέα ρύθμιση επιχειρείται η επίσπευση της συζήτησης των αιτήσεων ρύθμισης οφειλών του ν. 3869/2010, οι οποίες εκκρεμούν ενώπιον των πρωτοβάθμιων δικαστηρίων και έχουν προσδιορισθεί σε δικάσιμο μετά τις 15.6.2021.

Ο νέος Νόμος προβλέπει :

1. Εκκαθάριση των πινακίων μέσω της υποχρεωτικής για τους ενδιαφερόμενους υποβολής αίτησης επαναπροσδιορισμού της συζήτησης.

2. Καθιέρωση της υποβολής της αίτησης επαναπροσδιορισμού μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων και εξοικονόμηση δαπανών, με δυνατότητα ηλεκτρονικής διενέργειας των κοινοποιήσεων, που αφορούν στην επίσπευση της διαδικασίας, και λοιπών διαδικαστικών πράξεων.

3. Εφαρμογή του δικονομικού προτύπου της νέας τακτικής διαδικασίας του ν. 4335/2015 με την κάμψη της υποχρεωτικής προφορικότητας και την καθιέρωση της κατ’ εξαίρεση διαδικασίας εμμάρτυρης απόδειξης.

Πέραν των ανωτέρω, ο Ν. 4745/2020 περιλαμβάνει αλλαγές στον Κώδικα Δικηγόρων :

Εισάγονται αυστηρές προϋποθέσεις ακαδημαϊκής κατάρτισης προκειμένου να επιτραπεί σε αλλοδαπούς εκτός Ε.Ε., πτυχιούχους νομικής σχολής ελληνικού ΑΕΙ, να αποκτήσουν δυνατότητα πρόσβασης στο δικηγορικό λειτούργημα.

Αυξάνεται ο χρόνος άσκησης δικηγόρων από έξι (6) σε δώδεκα (12) μήνες, τόσο στα δικαστήρια όσο και στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους (Ν.Σ.Κ.) και σε νομικές υπηρεσίες δημοσίων υπηρεσιών εν γένει.

Ανατίθεται η ευθύνη και εποπτεία του διαγωνισμού υποψηφίων Δικηγόρων στην Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος.

Δίνεται η δυνατότητα στους δικηγόρους Ολυμπιονίκες και τους Παραολυμπιονίκες που διορίστηκαν κατ’ εφαρμογή της παρ. 9 του άρθρου 34 του ν. 2725/1999, να μπορούν, όταν αποχωρήσουν από την υπηρεσία τους, να επαναδιορισθούν ως δικηγόροι.

Συμπληρώνονται οι διατάξεις του Κώδικα Δικηγόρων και του Κώδικα Δεοντολογίας του Δικηγορικού Λειτουργήματος (Κ.Δ.Δ.Λ.), αναφορικά με την υποχρέωση του δικηγόρου να συμβάλλει στην επίλυση των διαφορών του εντολέα του. Δύνανται να συνάπτονται προγραμματικές συμβάσεις μεταξύ του νπδδ “ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ” και των οικείων Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας Συλλόγου με σκοπό την υποστήριξη του νπδδ “ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ” ως προς την επιτάχυνση της υλοποίησης σκοπών του.

Δίνεται η δυνατότητα στις δικηγορικές εταιρείες να διανέμουν στους εταίρους τους κέρδη της τρέχουσας εταιρικής χρήσης έναντι των ετήσιων κερδών που προκύπτουν με βάση τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για τη χρήση αυτή.

Τροποποιούνται οι διατάξεις του άρθρου 61 του Κώδικα Δικηγόρων που αφορούν στην έκδοση γραμματίων προείσπραξης.

Απαλείφεται η διαδικασία της θεώρησης του γνησίου της υπογραφής του παραστάτη δικηγόρου στο σχέδιο του συμβολαίου από τον αρμόδιο Δικηγορικό Σύλλογο, με συνέπεια να αρκεί η ειδική μνεία παράστασης δικηγόρου στο συμβόλαιο και να μην απαιτείται η επισύναψη σχεδίου της σχετικής σύμβασης.

Αντιμετωπίζονται προβλήματα που παρατηρούνται κατά τη λειτουργία των οργάνων των δικηγορικών συλλόγων νησιωτικών περιοχών της χώρας και καθιερώνεται η συμμετοχή και ψηφοφορία στις γενικές συνελεύσεις μέσω τηλεδιάσκεψης και εισάγονται ρυθμίσεις προς διευκόλυνση της λειτουργίας των πειθαρχικών συμβουλίων των δικηγορικών συλλόγων των νησιωτικών περιοχών.

Εξορθολογίζεται, στο εύλογο μέτρο, η παραγραφή των πειθαρχικών παραπτωμάτων.

Επαναπροσδιορίζονται τα όρια του επιβαλλόμενου προστίμου επί πειθαρχικών παραπτωμάτων με βάση την αρχή της αναλογικότητας. Διασφαλίζεται η μυστικότητα της πειθαρχικής ανάκρισης και αποτρέπεται η δημόσια διεξαγωγή της.

Επικαιροποιούνται τα παραρτήματα του Κώδικα Δικηγόρων περί ενιαίου γραμματίου στην τακτική διαδικασία.

Ο Νόμος περιλαμβάνει τροποποιήσεις στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας :

Εξομοιώνεται η ευθύνη των άμισθων υποθηκοφυλάκων κατά την άσκηση των καθηκόντων τους με την ευθύνη των υπολοίπων άμισθων δημόσιων λειτουργών και δη τόσο ως προς τις ουσιαστικές προϋποθέσεις καταλογισμού, όσο και ως προς την τηρούμενη διαδικασία.

Θεσπίζεται, επί κατασχέσεως και πλειστηριασμού ακινήτων, υποχρέωση του δικαστικού επιμελητή να καταθέσει στον υπάλληλο του πλειστηριασμού μαζί με τα υπόλοιπα απαραίτητα έγγραφα και την έκθεση του πιστοποιημένου εκτιμητή, που προβλέπεται από το π.δ. 59/2016, σε έντυπη και ψηφιακή μορφή, γεγονός που προσφέρει δυνατότητα στον καθένα, που θα έχει πρόσβαση στον φάκελο του πλειστηριασμού, να ενημερώνεται πληρέστερα για την κατάσταση του ακινήτου και τον τρόπο εκτίμησης της εμπορικής αξίας του.

Στην περίπτωση που ένας διάδικος προβαίνει εγνωσμένα και δημόσια σε ομολογία, η οποία αναιρεί την πραγματολογική βάση επί της οποίας στηρίχθηκε η προσβαλλόμενη δικαστική απόφαση, παραδεχόμενος έτσι ότι εξαπάτησε την ελληνική Δικαιοσύνη και την ώθησε σε δικανική κρίση που βασίσθηκε σε ψευδή στοιχεία, δίνεται η δικονομική δυνατότητα επανόρθωσης της αδικίας στον ζημιωθέντα διάδικο με την καθιέρωση σχετικού λόγου αναψηλάφησης.

Δείτε αναλυτικά το Ν. 4745/2020 (ΦΕΚ Α΄ 214 /06.11.2020).

Log in