Ανακοινώσεις - Νέα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΩΣ 31.05.2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

Ηγουμενίτσα   19-5-2020

Αριθ. πρωτ.

Προς τον Δικηγορικό Σύλλογο Θεσπρωτίας

Δεδομένης της επαναλειτουργίας των δικαστηρίων της χώρας και της διατήρησης της αναστολής  των δικονομικών προθεσμιών, καθώς και των παραγραφών των αξιώσεων, σύμφωνα με την Δ1α/ΓΠ. οικ. 30340/16-5-2020  (ΦΕΚ 1587, τ.Β) Κοινή Υπουργική Απόφαση, σας γνωστοποιούμε ότι τα γραφεία της γραμματείας του Ειρηνοδικείου Ηγουμενίτσας, για το χρονικό διάστημα από την 18-5-2020 και εξής και μέχρι νεότερης ανακοίνωσης, θα λειτουργήσουν ως εξής:

Α] Από 19-5-2020, ημέρα Τρίτη, θα εφαρμοστεί σύστημα σταδιακής επανέναρξης και ελέγχου της προσέλευσης στα γραφεία κατάθεσης δικογράφων και αιτήσεων. Επομένως, Στα εν λόγω γραφεία η προσέλευση και  κατάθεση δικογράφων, ανά ημέρα, θα γίνεται, με βάση τη σειρά προτεραιότητας, όπως αυτή θα καθορίζεται μετά από τηλεφωνική επικοινωνία με την γραμματεία του αντίστοιχου γραφείου.

Β] Επί του παρόντος και μέχρι νεότερης ανακοίνωσης, δεν θα λειτουργήσει το γραφείο κατάθεσης προτάσεων και προσθήκης - αντίκρουσης της νέας τακτικής διαδικασίας. Κλείσιμο φακέλων,που εκκρεμούν, από υποθέσεις που συζητήθηκαν πριν την 13-3-2020, δεν θα πραγματοποιηθούν μέχρι νεότερη ανακοίνωση.

Τα γραφεία της γραμματείας θα εξυπηρετούν πληρεξούσιους δικηγόρους από 8:30 π.μ. μέχρι την 14:30.

Κατά την κατάθεση των δικογράφων, οι πληρεξούσιοι δικηγόροι θα αφήνουν τοΝ φάκελο, στον οποίο θα περιέχονται τα ακόλουθα έγγραφα:

Α) Για εισαγωγικό δικόγραφο.

  • - Φάκελος δικογραφίας, πλήρως συμπληρωμένος στο εξώφυλλο με τα στοιχεία των διαδίκων, τη διαδικασία και τη φύση της υπόθεσης .
  • Πρωτότυπο δικόγραφο υπογεγραμμένο.
  • Αντίγραφα δικογράφου προς επικύρωση με τα απαιτούμενα ένσημα (ταχδικ 2 ευρω).
  • Ένα (1) απλό αντίγραφο δικογράφου.

- Γραμμάτιο προείσπραξης του δικηγόρου που υπογράφει το δικόγραφο.

Β) Για κατάθεση κλήσης υπόθεσης, η συζήτηση της οποίας ματαιώθηκε πριν την 13-3-2020 απαιτείται, εκτός από τα παραπάνω και αντίγραφο του κατατεθειμένου εισαγωγικού δικογράφου.

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΔΕΝ ΘΑ ΚΑΤΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΚΛΗΣΕΙΣ υποθέσεων που ματαιώθηκαν κατά το διάστημα της αναστολής (13-3-2020 και εφεξής), καθόσον αυτές θα προσδιορίζονται οίκοθεν, σύμφωνα με νομοθετική ρύθμιση, που θα ακολουθήσει.

Ειδικότερα, η παράδοση φακέλου της τακτικής διαδικασίας θα γίνεται στα γραφεία της γραμματείας,  τηλ. επικοινωνίας 2665023850, 2665029593.

Για την ΠΑΡΑΛΑΒΗ των επικυρωμένων αντιγράφων των δικογράφων, που θα φέρουν και την έκθεση κατάθεσης, κατόπιν της σύνταξης  έκθεσης κατάθεσης και την επικύρωση των σχετικών αντιγράφων από την γραμματεία του Ειρηνοδικείου, οι πληρεξούσιοι δικηγόροι, που υπογράφουν το δικόγραφο ή όσοι εξουσιοδοτήθηκαν από αυτούς, θα παραλαμβάνουν τα επικυρωμένα αντίγραφα από την γραμματεία, αφού υπογράψουν τη σχετική έκθεση κατάθεσης δικογράφου. Η ημέρα παραλαβής, εάν δεν είναι ίδια με την ημέρα κατάθεσης, θα γνωστοποιείται στους πληρεξούσιους δικηγόρους, μετά από σχετική τηλεφωνική ή ηλεκτρονική επικοινωνία από τη γραμματεία .

Γ)  Για την κατάθεση κλήσης υπόθεσης που ματαιώθηκε  πριν την 13-3-2020, παραίτησης από δικόγραφο ή δικαίωμα και σε κάθε περίπτωση, όπου δεν απαιτείται η έκδοση γραμματίου προείσπραξης, η προσέλευση θα γίνεται μετά από τηλεφωνική επικοινωνία.

Δ) Οι αιτήσεις έκδοσης διαταγών πληρωμής, απόδοσης μισθίων και καταβολής μισθωμάτων, καθώς και οι αιτήσεις για λήψη ένορκων βεβαιώσεων, θα κατατίθενται με σειρά προτεραιότητας, μετά από τηλεφωνική επικοινωνία .

Ε) Η κατάθεση αιτήσεων δημοσίευσης διαθηκών και η παραλαβή των σχετικών πρακτικών δημοσίευσης θα γίνεται καθημερινά, με σειρά προτεραιότητας, μετά από τηλεφωνική επικοινωνία.

Η κατάθεση αιτήσεων και των συνοδευτικών νομιμοποιητικών εγγράφων (πιστοποιητικό πλησιέστερων συγγενών, ληξιαρχική πράξη θανάτου) για έκδοση πιστοποιητικών περί δημοσίευσης ή μη διαθήκης, περί αποποίησης ή μη κληρονομιάς,  θα συνεχίσει να γίνεται ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Ειρηνοδικείου Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.. Η αποστολή των πιστοποιητικών θα γίνεται ταχυδρομικά, είτε στην ταχυδρομική διεύθυνση που θα δηλώνουν οι ενδιαφερόμενοι πολίτες, είτε ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση που θα δηλώνουν οι ενδιαφερόμενοι πολίτες, είτε στα ΚΕΠ, αν υποβληθεί από εκεί η αίτησή τους. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις κατεπειγουσών περιπτώσεων, η αυτοπρόσωπη κατάθεση των αιτήσεων και παραλαβή πιστοποιητικών θα γίνεται κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας.

ΣΤ) Οι αιτήσεις αναγνώρισης σωματείων, τροποποίησης καταστατικών, ίδρυσης συνεταιρισμών και τροποποίησης καταστατικών αυτών και αιτήσεις έκδοσης λοιπών διατάξεων , θα γίνεται με σειρά προτεραιότητας, μετά από τηλεφωνική επικοινωνία με το αρμόδιο γραφείο, που θα εκδίδει και τα πιστοποιητικά περί άσκησης ή μη ενδίκων μέσων, όπως και τα αντίγραφα διατάξεων και πράξεων που αφορούν σε σωματεία, συνεταιρισμούς, κληρονομητήρια. Οι αιτήσεις για έκδοση νέων κληρονομητηρίων θα κατατεθούν μετά το πέρας αναστολής των δικαστικών και νόμιμων προθεσμιών.

Ζ) Η παραλαβή αντιγράφων δημοσιευμένων αποφάσεων όλων των διαδικασιών, όπως και προτάσεων, αντιγράφων προτάσεων, σημειωμάτων και σχετικών εγγράφων, για το χρονικό διάστημα από 18-5-2020 και μέχρι νεότερης ανακοίνωσης, θα γίνεται από τους πληρεξούσιους δικηγόρους ή από όσους εξουσιοδοτήθηκαν από αυτούς, κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας με τη γραμματεία.

Η) Η παραγγελία απογράφων δικαστικών αποφάσεων θα γίνεται μόνο μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας.

Θ) Οι διαταγές πληρωμής που εκδόθηκαν πριν την 13-3-2020 και δεν έχουν παραληφθεί, θα παραδοθούν στους πληρεξούσιους δικηγόρους μετά από σχετική τηλεφωνική επικοινωνία .

Ι) Η διαδικασία εκδίκασης των συναινετικών προσημειώσεων (εγγραφή, ανάκληση, μεταρρύθμιση) θα γίνεται και πάλι με τον ίδιο τρόπο και σύμφωνα με όσα ορίζονται στην προηγούμενη ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.26804 (ΦΕΚ 1588 τ.β). Οι αιτήσεις και οι φάκελοι των πληρεξούσιων δικηγόρων, με τα έγγραφα, δηλώσεις, εξουσιοδοτήσεις κλπ,  θα κατατίθενται πάλι στα γραφεία της γραμματείας του ειρηνοδικείου, κατόπιν προηγούμενης τηλεφωνικής επικοινωνίας με τον αρμόδιο γραμματέα .

Κ) Δεν θα παραλαμβάνονται δηλώσεις τρίτων και δεν θα πραγματοποιείται θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής για την έκδοση συναινετικών διαζυγίων.

Τέλος, οι προσωρινές διαταγές σε ασφαλιστικά μέτρα και σε υποθέσεις εκούσιας δικαιοδοσίας, διατηρούνται μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης επί των σχετικών αιτήσεων.

Ηγουμενίτσα  19  Μαΐου 2020

Η  Διευθύνουσα το Ειρηνοδικείο Ηγουμενίτσας

Βαρσάμω Σαρακατσιάνου

Log in