Εγγραφή στο Δ.Σ.Θ.

Εγγραφή στο Δικηγορικό Σύλλογο Θεσπρωτίας

Δικαιολογητικά για εγγραφή ασκούμενου δικηγόρου 

1. ΑΙΤΗΣΗ εγγραφής στο ειδικό βιβλίο Ασκουμένων Δικηγόρων του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσπρωτίας.
2. ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΤΥΧΙΟΥ (όχι φωτοαντίγραφο)
3. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ
4. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (Ν.1599/1986) «ότι δεν υπάγομαι στα κωλύματα και ασυμβίβαστα που ορίζονται από τον Κώδικα Δικηγόρων και ειδικά στα άρθρα 17, 26, 62 και 63»
5. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΑΣΚΗΘΕΙ (Ο Δικηγόρος πρέπει να είναι παρ’ Αρείω Πάγω ή παρ’ Εφέταις ή παρά Πρωτοδίκαις με πενταετή δικηγορική υπηρεσίας)
6. ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΥ του Ταμείου του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσπρωτίας
7. ΔΥΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
8. ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

Δικαιολογητικά για συμμετοχή στις εξετάσεις υποψήφιων δικηγόρων
ΓΕΝΙΚΑ

Δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις (για άδεια Δικηγόρου) έχει όποιος συμπλήρωσε πρακτική άσκηση δέκα οκτώ (18) μηνών και ηλικία μέχρι 35 ετών.

Οι εξετάσεις γίνονται πάνω σε πρακτικά νομικά θέματα και διεξάγονται ενώπιον Επιτροπής στην έδρα του Εφετείου.

Όποιος έχει δικαίωμα να συμμετάσχει στις εξετάσεις, πρέπει να καταθέσει μέχρι την προηγουμένη ημέρα των εξετάσεων στο Γραμματέα της Εξεταστικής Επιτροπής (Γραμματεί Εφετείου) αίτηση, στην οποία επισυνάπτονται τα παρακάτω:

1. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΣΚΗΣΕΩΣ (Από το Δικηγορικό Σύλλογο Θεσπρωτίας)
2. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΠΟ ΤΑ ΜΗΤΡΩΑ ΑΡΡΕΝΩΝ, προκειμένου δε περί ΓΥΝΑΙΚΩΝ από το δηματολόγιο. Τα πιστοποιητικά αυτά πρέπει να αναγράφουν την ηλικία του αιτούντος ή της αιτούσης
3. ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΤΥΧΙΟΥ
4. ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΤΥΠΟΥ Β για έλλειψη καταδίκης για κάποιο από τα αδικήματα που αναγράφονται στο άρθρο 26
5. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ότι, εξεπλήρωσε τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή απαλλάχθηκε απ’ αυτά νόμιμα ή βρίσκεται νόμιμα εκτός στρατεύματος
6. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Ν. 1599/1986 ότι δεν υπάγεται σε κάποια από τις περιπτώσεις των άρθρων 17, 26, 62 και 63 του Κώδικα Δικηγόρων
7. ΓΡΑΜΜΑΤΙΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ ΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΤΡΑ στο Ταμείο του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσπρωτίας

ΕΙΔΙΚΑ

Για να εκδοθεί από το Δικηγορικό Σύλλογο Θεσπρωτίας πιστοποιητικό ασκήσεως, καταθέτει ο υποψήφιος Δικηγόρος (Ασκούμενος) στο Σύλλογο, αίτηση στην οποία επισυνάπτει:

1. ΒΕΒΑΙΩΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ που ασκήθηκε, που να βεβαιώνεται ότι ασκήθηκε συνεχώς και πραγματικώς δέκα οκτώ (18) μήνες τουλάχιστον, το ήθος, επιμέλεια κλπ.

Log in